Kezdőlap

 

 

A Manta Marketing mint az oldal üzemeltetője, kötelességének érzi, hogy tájékoztassa partnereit a rögzített adatok felhasználásáról.

A Manta Marketing tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

 
1. Jogszabályi háttér

A szolgáltató az előfizetők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok ("Hkt."),
A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet,
A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Manta Marketing a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.


2. A szolgáltató titoktartási kötelezettsége

A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

3. Adatbiztonság

A szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind a szolgáltató, mind az előfizető köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.


4. A szolgáltató által végrehajtott biztonsági intézkedések

A szolgáltató biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

A szolgáltató az írásban megkötött előfizetői szerződéseket, illetve az elektronikus úton rögzített előfizetői adatokat biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi.

A szolgáltató a számítógépein tárolt előfizetői adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen.

A szolgáltató az elektronikus úton rögzített előfizetői adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai és alvállalkozói részére teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után.


5. Linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Manta Marketing nem vállal felelősséget.


6. Adatvédelmi biztos állásfoglalása

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény - vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben önkormányzati rendelet - elrendeli. Személyes adatnak minősül az érintett képmása, a róla készült kép-, illetve hangfelvétel is, ezek rögzítése pedig adatkezelésnek tekintendő. Mindezek alapján kép-, illetve hangelvétel jogszabály felhatalmazása hiányában csak az érintett hozzájárulásával készíthető, függetlenül attól, hogy a felvétel során milyen eljárást alkalmaznak. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetén is fontos az, hogy az érintett tájékoztatást kapjon adatai kezeléséről, arról, hogy adatait ki, milyen célból, meddig, és hogyan kezeli. Ez alól kivétel csak rendkívül szűk körben képzelhető el: hatályos jogunkban csak a nyomozó hatóságok, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok végezhetnek titkos információgyűjtést, ők is csak kivételesen, bírói, vagy igazságügyminiszteri engedély mellett. Magánszemélyek, gazdasági társaságok adatokat csak az érintettől, az ő tudtával és hozzájárulásával gyűjthetnek.

 

 

lap tetejére

adatvédelmi elv | netikett | honlap térkép | archívum | impresszum| vendégkönyv