Kezdőlap

HR

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V            

 

 
4M money, manufacturing, man, market - egy vállalkozás vezetésének ezeknek a tényezőknek a megfelelő kombinációjával kell megbirkózniuk a sikeres működésért
A
Assesment Centers Értékelő fejlesztő központ, melyet a kiválasztás során utolsó lépésként használunk és mely során integrált módszerként a gyakorlatban is vizsgáljuk a jelentkezők képességeit, tapasztalatait, ismereteit és személyiségét egyéni és csoportos helyzetgyakorlatok során+B26
ACAS
Az angol Munkaügyi Minisztérium által létrehozott tanácsadó szolgáltatást nyújtó intézmény
Adhocrácia - Adhocracy
Alkalmi struktúra, melyet az innováció előmozdítására hoznak létre, összetett és dinamikus környezetben működik
Ajánló (Referencia) levél - Reference letter
Vagy más szóval működési bizonyítvány, melyet a munkáltató bocsát ki a munkavállaló részére, feltüntetve ebben az adott munkakörben szerzett tapasztalatokat, a munkavégzés minőségét és az őt ért benyomásokat.
Ajánlati levél - Offer letter
A munkáltató által kiállított dokumentum, mely az előszerződés (szerződés) pontjait tartalmazza, a munkavállaló felé felajánlott munkakört és sajátosságait nevezi meg
Alapbér - Fix salary
fix havi jövedelem (egyéb juttatások, bónusz, prémium, teljesítmény után járó bér nélkül)
Alkalmassági tesztek - Psychometric tests
Kiválasztás eszköze, papír-ceruza tesztek, melyek célja az egyén bizonyos tulajdonságainak vizsgálata+B26
Állásbörze - Job fairs
Munkaerő toborzó vásár, mely során a nagy vállalatok felkeresik a felsőoktatási intézményeket azzal a szándékkal, hogy hallgatókat toborozzanak
Asszimiláció - Amalogamation
összeolvadás során az egyik cég kultúrája dominál
B
Belső környezet - Inner environment
szervezet jellemzői, munka és munkakör jellemzői, az alkalmazottak jellemzői
Béremelés - Raise
fix béremelési rendszer, melyben a dolgozók bérkategóriájukon belül az idő múlásával automatikusan előrelépnek teljesítményüktől függetlenül a munkakör betöltésével
Bérgarancia alap - Wage garancy fund
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalókkal szemben fennálló bértartozásának megelőzésére felhasználható támogatás
Bérrendszerek - Payroll system
alapbér, változó bér (bónusz), juttatások, egyéni teljesítményhez kapcsolód bér, egyéni- vagy csoportos bónusz
Besorolási rendszer - Grading/rating system
a munkakör értékelés során kialakult egységes, személyektől független besorolási rendszer, melyre alapozva létre hozhatjuk a bérrendszert és azt követően a munkaköri csoportokhoz bérsávokat rendelhetünk
Bónusz, jutalék - Bonus, commission
integrálja a jutalom és prémium fogalmait, azaz előre kitűzött vagy utólag, a jól végzett feladat elvégzéséért jár
BOS skála - BOS scale
magatartás-megfigyelő skála
BPR - BPR
business process reengineering, üzleti folyamat újratervezése
BU - BU
business unit, üzleti egységek, üzletág a szervezeten belül
C
Cafeteria - Cafeteria system
rugalmas juttatásoknak nevezett rendszer, mely során a dolgozó maga dönthet egyéb juttatásainak felhasználásáról. A rendszer össeztevői lehetnek: vállalati gépkocsi, kiegészítő szabadság, magán egészségbiztosítás, klubtagságok, jelzálog-támogatás, stb.
Centralizáció - Centralisation   a szervezeten belüli döntéshozatal helye központosított
Core compentence
kulcsfontosságú folyamat+B133t, tevékenység a vállalat működésén belül
D
Decentralizáció - Decentralization
a szervezeten belüli döntéshozatal helye nem központosított
Delphi módszer - Delphy methology
vezetői vélemények összegyűjtése névtelenül és függetlenül írásban (használjuk pl. munkaerő igény becslésére)
Divizionális forma - Divizional structure  
E
EAPM - EAPM
Európai Személyzeti Vezetők Társasága
Életpálya - Carrer
az egyén életútján során bekövetkező karrier változásokat jelöli a fogalom
Emberi erőforrás menedzsment - Human Resource Management
a vezetés általános funciója, mely az emberekkel, mint erőforrásokkal foglalkozik, egy szervezeten belül teljesített funkció, mely biztosítja az alkalmazottak hatékony alkalmazását
Emberi erőforrás stratégia - Human Resource Strategy
üzleti stratégiai döntések és az EE stratégiai döntései segítik a munkerő-tervezést, stratégia hosszabb távra szabja meg az adot szervezet küldetését, céljait+B120
Emberi erőforrás tervezés - Human Resource Planning
segítségével meghatározzuk az üzleti célokhoz szükséges emberi erőforrás igényt és alkalmazását, általános célok megfogalmazása, összefogja a teljes EE rendszert+B113
Érdekképviseletek - Labor Union
önmagában gyenge egyedi érdekérvényesítési törekvések közös fellépése. Munkavállalói oldalon a leggyakoribb formája a szakszervezet.
Exit interjú - Exit interviews
a kilépés során alkalmazott interjú, mely a kilépés és elégedettség/elégedetlenség okait vizsgálja
Exklúzivitás - Exclusivity
a személyzeti tanácsadó iroda kizárólagossága, ami azt jelenti, hogy az adott irodán kívül más versenytárssal a megbízó nem dolgoztathat ugyanazon munkakörre, projektre
F
Feminin kultúra - Femina cultire
a feminin kultúrákban a hangsúly a környezet, az élet minősége és a törődés értékességén van (pl. Hollandia)+B126
Fluktuáció - Fluktuation
mérése:
az adott időszakon belül a vállalatnál a megszűnt munkaviszonyok számát megjelölő százalékos arányban kifejezett érték
FMCG vállalatok - FMCG companies
fast moving consumer goods piacra termelő (többnyire külföldi tulajdonú, multinacionális) cégek
Foglalkoztatási alap - Employment Fund
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatás 200 fő foglalkztatotti létszám fölötti, átmeneti likviditási gondokkal küzdő munkaadók támogatására
Follow-up
utókövetés (pl. személyzeti tanácsadásban az elhelyezés után következő jelölt-tanácsadó viszony, folyamatos kapcsolattartás)
G
Garancia vállalás - Garancy
személyzeti tanácsadásban használt fogalom, mely kiterjed a jelölt (3-6-12 havi) bevállására. Amennyiben a jelölt munkaviszonya megszűnne a szerződésben kikötött időintervallumon belül, a tanácsadó iroda pénzvisszafizetési- vagy helyettesítési garanciát nyújt megbízója részére.
Globalizáció - Globalization
mai üzleti világ új jelensége, multinacionális vállalatok tevékenysége, mely behálózza a világ minden részét, a világ különböző részein egy újabb vállalati kultúra adaptálása
Grafológia - Grafology
olyan technika, mely a kézírás elemzése alapján követekeztetéseket von le a személyiségről és annak jövőbeni teljesítményéről
H
Hay-MSL rendszer - Hay-MSL system
munkakörök értékelése során 3 tulajdonságot vesznek figyelembe: know-how-t, problémamegoldást és elszámoltathatóságot. Munkaköröket e kritériumok alapján mérik, melynek végén pontokat osztanak. Minél fontosabb a munkakör, annál magasabb a pontszám.
Horizontális differenciáció - Horizontal differency
munkamegosztás, specializáció, amikor a szaktevéeknységek oldalágon szerveződnek
HR
human resource,
emberi erőforrások
HRM
human resource management
a személyes és a szervezeti célok egyidejű maximalizálására tervezett programok, funkciók, tevékenységek összessége
Humán kontrolling - Human controlling
humánpolitika jelentős vetülete a hagyományos költségelemzés módszerével vizsgálva és egyéb fontos területei áttételesen értelmezve. A humánkontrolling a klasszikus kontrolling működés alapján és a speciális területekre történő továbbfejlesztés alapján elégíti ki az emberi erőforrás gazdálkodással szemben támasztott követelményeket.
I
Immunitás - Immunity
megbízó cég védelme a  személyzeti tanácsadó irodával szemben, vagyis az az időszak, amin belül a sikeres megbízás kezdetétől számítva nem kereshetnek meg a megbízónál munkatársakat álláslehetőségekkel
Individiualizmus - Individualizm
egyénre, személyre szabott (az egyént figyelembe vesszük a csoportperspektívával szemben
Integráció - Integration

 
amikor kiegyensúlyozottan megy végbe két partner között a vállalati kultúrák és menedzsment gyakorlatának összeolvadása
Interjú - Interview
kiválasztás egyik lépése, mely során a rendelkezésre álló emberi erőforrás állásiránti érdeklődését mérjük kérdésekkel
J
JIT
just in time, jól időzített termelés
Juttatások - Benefits
javadalmazás azon elemei, melyeket a munkáltató a béren és nyereségrészesedésen felül nyújt a dolgozóknak, értéke pénzben is kifejezhető
Juttatások fajtái - Benefit enrollment systems
nyugdíjbiztosítás, személyes biztosítás, végkielégítés, karrier-tanácsadás, vállalati hitel, kölcsön, utazási hozzájárulás, albérleti támogatás, átköltözési segély, tanulmányi szabadság, vállalati gépkocsi, ruhapénz, mobil telefon, előléptetés,…
K
Karrier menedzsment - Carrer management (planning)
életpálya egészére kiterjedő erőforrás gazdálkodás, mely a vezetőfejlesztést egészíti ki és melyet a dolgozók a szervezeten belüli előmenetelük során használnak
Képzés - Instruction
emberi erőforrások fejlesztésének egyik eszköze, mely pozitívan járul hozzá az alkalmazottak további hatáskörökkel való felruházásához
Kísérő levél - Motivation letter
Lásd: motivációs levél
Kiválasztás - Selection
az a folyamat, melynek során a szervezetek eldöntik, hogy kit alkalmazzanak a megfelelő számű képzett alkalmazott összegyűjtése után+B1
Kognitív képességvizsgáló tesztek - Cognitive ability tests
egyén mentális vagy intellektuális képességeit mérő tesztek
Kollektív Szerződés - Collective Agreement
a különböző kollektív szerződések között a differenciáló tényező a megállapodás szintje, a szerződés hatóköre és tartalma.
Kompenzáció - Compensation
kompenzációk vonzóvá teszik az adott munkát, pótszabadság, nyugdíjba meneteli kedvezmény, egészségügyi ellátás, magán nyugdíjpénztár, biztosítás, étkezési szolgáltatás, lakáshitel, üdülési lehetőség, oktatás, képzés, gépjármű, …
Kompetencia alapú bérrendszer - Compentension based wage system
teljesítményen, szakértelmen, a feladat elvégzésén alapuló bérezési rendszer, mely során az egyes munkakörök különböző sávokba osztjuk. A dolgozó fizetése függhet: egyéni kompetencia szintjétől, teljesítményétől, munkaerő piaci értékétől.
Követelményprofil - Requirements
 
a pozíció, adott munkakör és a betöltőjével kapcsolatos követelményeket, kritériumokat bemutató dokumentum.
Kritériumok - Criteria
jelöltekben keresett készségek, ismeret, tapasztalat vagy képesség szemponjainak definiálására használjuk
Külső környezet - External environment
társadalmi-gazdasági környezet (népesség, foglalkoztatási struktúra, oktatás és szakképzés, szakszervezetek, kulturális és fizikai adottságok)
L
Létszámtervezés - Staff planning
emberi erőforrás menedzsment feladata, mely bizonyos időintervallumon belüli vállalaton belüli létszám kialakítására vonatkozik
Long list
személyzeti
tanácsadó iroda által a toborzás során összeállított hosszú lista, mely tartalmazza a potenciálisan szóba jöhető szakemberek felsorolását
M
Markov-elemzés - Markov analysis
kínálat előrejelzés statisztikai becslésen alapuló technikája, átmeneti valószínűségi mátrix
Maszkulin kultúra - Maskuline culture
adott kultúra maszkulin jellege azt jelenti, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az anyagi javak megszerzésére és világos különbséget tesznek a férfi és női szerepek között (pl. Olaszország)
Mátrix szervezet - Matrix organization
olyan összetett rendszer, melyben a hatékonyság érdekében B126adott alkalmazott egy meghatározott funkcióhoz tartozik, de egyúttal egy adott projekten is dolgozik
MbO
management by objectives
célközpontos vezetés a teljesítményértékelésben : a vezető és beosztottja együtt tervez, szervez, kommunikál
MBA
Master of Business Administration
nemzetközileg elismert diplomát adó gazdasági vezető képzés a felsőoktatásban
Mentori rendszer - Mentoring
olyan betanítási módszer, mely oktatóként főleg a magas beosztású vezetőket célzó, akik munkáját az oktatottak figyelik, majd lemásolják és magáévá teszik annak magatartását
MMS
magatartás-megfigyelő skála
Mobilitás - Mobility
állásváltoztatásra irányuló hajlandóság, földrajzi, vízszintes vagy függőleges irányú elmozdulás.
Motivációs rendszer - Motivation system
a munkatársak hatékony munkájának és teljesítőképességének, lelkesedésének, eredményességének és elégedettségének növelésére szolgáló eszközöket foglalja magában
Motivációs levél - Motivation letter
az önéletrajzot kísérő, munkáltatóknak írt levél, melyben érdeklődünk a megüresedett pozícióval kapcsolatban és bemutatjuk tapasztalatainkat, személyiségünket. Működési bizonyítványokat ehhez csatolhatjuk.
Multinacionális cég - Multinatinal company
két vagy több országban jelen levő vállalat, függetlenül annak jogi és tevékenységbeli jellegétől, valamelyik egysége jelentős befolyással van a cég más önálló egységeire
Munkaerő tervezés - Manpower planning/job design
fő célja a megfelelő számú és összetételű munkaerő biztosítása a megfelelő munkakörbe a kellő időre
Munkakör bővítés - job enrichment
ellenkezője a specializációnak, egy alkalmazott minél többféle feladatot láthat el
Munkakör elemzés - Job analysis
a munkamagatartás, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb információk szisztematikus vizsgálata
Munkakör értékelés - Job evaluation

 
job evaluation, értékelési folyamat, mely segítségével megállapítható, hogy egy munkakörnek mekkora a fontossága az adott szervezeten belül
Munkakör gazdagítás - Job enrichment
hosszú távú stratégiai megoldás a munkaköri rotáció és bővítés lehetőségére, meglehetősen eltérő feladatokat csoportosít egy-egy munk+B54akörbe
Munkakör osztályozás - Job sharing
munkakörök besorolási rendszere
Munkakör specifikáció - Job specification
minimumképzettség meghatározása, melyre a jelentkezőnek szüksége van az állás betöltéséhez (tapasztalat, gyakorlati idő, végzettség, nyelvtudás)
Munkakör tervezés - Job planning
munkakörök strukturálása, mely során az optimális teljesítmény és az elégedettség elérésére törekszünk
Munkaköri leírás - Job description
tartalmazza: munkakör neve, osztály, közvetlen felettes, kötelezettségek, munkaköri feladatok, munkakör célja, felelősség, kihívások, igényelt végzettség és gyakorlat, elvárások, kiegészítő információk
Munkaköri követelmények - Job requirements
adott munkakörhöz a szervezet által meghatározott kritériumok és viselkedések
Munkaminta vételezés - Job sampling
az elvégzendő munka ismeretét méri fel
Munkaszerződés - Contract
a munkavállaló és munkáltató között történő megegyezést írásban rögzítő dokumentum, mely tartalmi elemei szerződésbe foglalják a munkavégzéssel kapcsolatos összes részletet
N
Nyereségrészesedés - Option
teljesítményhez kötődő, vállalati szintű ösztönzésre rendszer, melynek célja a vállalat és dolgozók céljainak összehangolása
O
OD modell - OD model
szervezetfejlesztési modell, mely tervezett lépések sorozatából álló folyamat
On-campus toborzás - On-campus recruitment
lényege, hogy a toborzási és kiválasztási folyamatok minden lépése az egyetem falain belül történik
Opció - Stock Option
munkáltató jogosult a dolgozóknak szokásos javadalmazásukon felül egy további összeget fizetni készpénz vagy részvény formájában a profit függvényében (előre meghatározott időpont lejárta után)
Operatív vezetés - Operative management
művezetők, osztályvezetők, üzemvezetők, igazgatók, akik felelősek az erőforrások hatékony felhasználásáért
Orientációs kézikönyv - Orientation Handbook
a beilleszkedést szolgáló kézikönyv, mely a munkába lépő munkavállaló orientációját segíti adott vállalaton és szervezeten belül
Outplacement
foglalkozatási struktúra átalakítása miatt létszámleépítésbe kezdő vállalatok, a leépítendő célcsoportnak karriererősítő tréningeket szerveznek
Outsourcing
a szervezetek a kevésbé fontos tevékenységeket kiszervezik a vállalatból és azokat külső cég, tanácsadó iroda látja el teljes körűen
Önéletrajz - Curriculum Vitae, CV
személyi adatainkat, végzettségeinket, szakmai hátterünket, ismereteinket és tudásunkat, tapasztalatunkat magába foglaló dokumentum, melyet az adott pozícióra történő jelentkezéskor juttatunk el a munkakört meghirdető munkáltató részére
Ösztönzés menedzsment - Motivation management célja, hogy a szervezet céljainak elérését biztosítsa azáltal, hogy a dolgozókat motiválja, ösztönzi a munkaidő ledolgozására, képességeik hatékony felhasználására hozzájárulva ezzel a szervezet eredményeihez
Ösztönzési gyakorlat - Incentive exercise
ösztönzési stratégia konkrét megvalósulása
Ösztönzési politika - Incentive policy
ösztönzésre vonatkozó főbb elvi iránymutatás, alapelveket határozza meg
Ösztönzési stratégia - Incentive strategy
az ösztönzési politika által megfogalmazott elvek alapján az ösztönzést hosszabb távon a szervezet üzleti stratégiájához rendeli
P, Q
Participáció - Participation
intézményesített részvételi lehetőséget biztosít a munkavállalók számára a vállalati döntési folyamatokban.
Peter-elv - Peter-method
belülről előléptetéskor gyakran előfordul, hogy a vezetővé előléptetett alkalmazott az új munkakörben már nem a várakozásnak megfelelően teljesít
Próbaidő - Probation time
a munkavállaló részére munkaszerződésben kikötött időtartam a munkavégzés kezdetétől számítva (általában 3 hónap), mely során speciális szabályok érvényesek a munkaszerződés megszűntetésére
Profil - Profile
a személyzeti tanácsadó irodák által készített ún. jelölt profil magába foglalja az adott jelentkező szakmai hátterét, ismereteit, végzettségeit, tényleges nyelvtudását, személyiségére vonatkozó jellemzőket, az első benyomásról szóló információkat
PRP
performance related pay
teljesítményfüggő fizetés
Pszichometriai tesztek - psychometric tests
egyén tanult és természetes képességeinek felmérésér és személyiségjellemzőinek feltárására használjuk
Pszichometriai tesztek - psychometric tests
egyén tanult és természetes képességeinek felmérésér és személyiségjellemzőinek feltárására használjuk
QC
quality circles, beavatkozás a minőségi körökbe
R
Rehabilitiációs alap - Rehabilitation Fund
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése törvényben előírtak alapján
Rendes felmondás - Notice
határozatlan idejű munkaviszony megszüntetésének általános formája
Rendkívüli felmondás - Notice
munkaviszony azonnali hatállyal történő megszűntetése rendkívüli esetekben (amikor súlyos következményekkel járó magatartást tanúsított valamelyik fél)+B133
Researcher
a toborzás során piackutatást végző szakember, aki a potenciális jelölteket az adott cégeknél felkutatja
Rotáció - Rotation
betanításra, motiválásra, fejlesztésre használt eljárás, mely során az alkalmazott több munkakörben szerezhet tapasztalatot
S
Séma - Pattern
az egyének által a jelenlegi helyzetük megítélésére használt szervezett ismeret és tapasztalat halmaza
Short list - Short list
személyzeti tanácsadó iroda által a kiválasztás során alkalmasnak ítélt, bemutatandó potenciális jelöltek listája
Sikerdíj - Success-fee
személyzeti tanácsadó irodának a sikeres elhelyezés után fizetendő kizárólag közvetítési díj
SM
scientific management
képviselői: Taylor, Gilberth, Gantt
Specializáció - Specialization
az iparosodás korában a munkakörök specializációja a fokozott munkamegosztást eredményezte
Stratégiai vezetés - Strategical management
a stratégiai gondolkodásmód legfejlettebb módja, egész szervezetre, operatív és funkcionális egységekre is kiterjed, szintjei: vállalati szint (tervezés), divíziószint (kialakítás), funkcionális szint (megvalósítás)
SWOT analízis - SWOT analyzing
 (magyarul: GYELV), erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek
Szakképzési alap - Vocational Fund
szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzési tárgyi feltételeinek fejlesztésére, új gyakorlóhelyek létesítésére és a meglévők bővítésére szolgáló támogatás a munkaadóknak pályázat útján
Szakszervezetek - Labour/Trade Union
önkéntesen, hosszú távra létesített munkavállalói érdekszövetségek, melyet tagjai a saját gazdasági és szociális helyzetük javítása céljából hoznak létre.
Számítógépes rendszerek - PC systems
számítógépes szoftverek által az értékelések, adminisztráció és információk tárolása
Személyzet fejlesztés - Personnel development
a vállalaton belüli dolgozók szakmai vagy személyiségjellemzői fejlesztésére irányuló programok
Személyzeti menedzsment - Personnel management
végső célja a szervezeti hatékonyság biztosítása
Személyzeti politika - Personnel policy
legfontosabb elvek, irányelvek, szabályok, eljárásmódok
Személyzetszerzés - Personnel recruitment
személyzet megnyerése, toborzása
Szervezetfejlesztés - Organizational development
tréning, továbbképzési programok, kompetencia és teljesítményfejlesztés, jövedelem és kompenzáció összekapcsolása a teljesítménnyel, bérköltségek ellenőrzése
Szervezeti struktúra - Organizational structure
az az infrastruktúra, melyen belül a stratégia létrejön és megvalósul
Szociális rendszer - Social system
jóléti és szociális juttatások, intézkedések a vállalkozások körében
Szociometriai vizsgálat - Sociometrical examination
az adott szervezeten belüli kapcsolatokat vizsgáló kérdőív
T
Távmunka - Teleworking
napjainkban használatos fogalom, mely lehetővé teszi munkavégzés helyszíneként a vállalat helyétől való eltérést (pl. otthon végzett munka)
Teljesítmény értékelés - Performance appraisal
a munkavállaló munkaköri feladatainak munkavégzésére irányuló értékelő rendszer, segíti a a szervezetet céljai elérésében azáltal, hogy produktív alkalmazottat fejleszt+B145
Teljesítménymenedzsment - Performance achievement management
az egyéni és szervezeti teljesítmény növelésére szolgáló programok összessége (pl. teljesítmény növelő tréning)+B43
Térbeli differenciáció - Spatial differency
a szervezet földrajzi alapokon történő szerveződése
Toborzás - Recruitment
 
munkaerő ellátás a megüresedett pozíciók betöltésére belső vagy külső forrásokból+B51
Top-down eljárás - Top-down procedure
felülről lefelé módszer, a vezetők, menedzserek, alkalmazottak és fizikai dolgozók munkakör értékelési eljárása
TQM
Total Quality Management, teljes körű minőségirányítás
Tudás menedzsment - Knowledge management
a tudás kognitív ismeret birtoklását és adott helyzetben történő értelmezési képességét jelenti
TWI
vállalaton belüli képzés, melynek módszere a következő négy lépésből áll: tények összegyűjtése, mérlegelés és döntés, cselekvés, elért eredmények ellenőrzése
U, V
Utódlási kártya - Replacement card
rendelkezésre álló menedzseri képességek elemzésére és előrevetítésére használatos dokumentum
Utódlás tervezés - Succession planning
bizonyos (menedzseri) pozíciók esetében előre tervezés a lehetséges megüresedésre
Validitás - Validity
a tesztek és eljárások vizsgálatakor használt fogalom, mely az adott eljárás érvényességét, beválhatóságát vizsgálja
Vállalati hierarchia - Structure hierarchy
a vállalaton belüli szervezeti struktúra felépítése, mely magába foglalja a beszámolási kötelezettségeket, alul- és felülrendelt viszonyokat
Vállalati kultúra - Company/coorporate culture
egy adott csoport által a külső alkalmazkodás és a belső integráció érdekében kitalált, felfedezett és továbbfejlesztett alapelképzelések sora
Vállalati küldetés - Company mission
misszió
Végkielégítés - Severance pay (pay-off)
egyfajta anyagi kárpótlás munkavállaló részére, amennyiben a munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélüli megszűnése következtében szűnik meg
Vertikális differenciáció - Vertical differency
a vállalati hierarchián belüli különböző szintek melyeken keresztül az irányítás és a koordináció megvalósul
VOMP modell - VOMP model

nemzetközi gyakorlatból jól ismert vállalatra szabott képzési programok implementálása

 

 

lap tetjére

adatvédelmi elv | netikett | honlap térkép | archívum | impresszum